Monthly Archive for september, 2010

Page 2 of 4

Fler bildstensfragment!

Arbetet fortlöper med idogt schaktande, rensande och grävande. Flera gravar är redan klara, andra har vi inte hunnit rensa än.  Veckans fynd är ytterligare två nya bildstensfragment som vi tror tillhör samma sten som den första vi hittade. Vi kan knappt vänta på att få gräva fler av gravarna i samma område. Det blir nästa vecka! Vi som gräver förresten är vi på bilden!

Vi jobbar på och återkommer nästa vecka med fina fynd och spännande resultat!

Louise

Regn och rusk i Gustavslund

Veni vidi vici

Idag har vi kämpat på i regn och rusk. Grävmaskinerna arbetar träget vidare och Annika fortsätter att mäta in alla gropar, gropsystem, eldstäder, kokgropar och stolphål. Idag har Linda och Aja börjat gräva i var sin grop. De har redan hittat keramik från förromersk järnålder. Aja tror att det hon undersöker är ett grophus. I väntan på fler nya resultat från undersökningen rekommenderar vi att den intresserade och otålige läser boken; Bönder och barbarer – Helsingborgsområdets järnålder. Den finns att köpa på www.arkeologibocker.se eller på Dunkers kulturhus.

Husgrundsplatån i Skeke en komplicerad historia

Den östra delen av platåhuset var täckt av ett tjockt lager styv lera. Stolphålen till stenskodda hörnstolpar och till en inre stolpbock sticker upp ur leran. Till vänster i bild, i husets mittparti var huset skadat av ett par större gropar.

Den östra delen av platåhuset var täckt av ett tjockt lager styv lera. Stolphålen till stenskodda hörnstolpar och till en inre stolpbock sticker upp ur leran. Till vänster i bild, i husets mittparti var huset skadat av ett par större gropar.

Husgrundsplatån i Skeke har visat sig vara långt mer komplicerad till sin uppbyggnad än vi från början hade kunnat ana. Den jämna yta som framträdde innanför husplatåns stenram, efter att grästorven avlägsnats, är helt konstgjord. På den ojämna marken under huset skymtar anläggningar och kulturlager från ett äldre skede, som vi ännu inte har undersökt. Huset har sedan grundlagts direkt ovanpå de äldre lämningarna. Stor möda måste då ha lagts på att jämna till ytan. Stora block och berghällar har kapats i topparna. Genom växelvis uppvärmning och avkylning har de bringats att spricka i skivor, som sedan använts som utfyllnad i skrevor och slänter. Därefter har ett tjockt lager av styv lera lagts ut ovanpå det hela. Man har sett till att leran också trängt ner ordentligt mellan stenarna och på så vis stabiliserat hela grundläggningen.

Att leta fram stolphålen efter ett stolphus i en moränbacke kräver ofta en hel del rensning, men brukar inte vålla några större problem för en van arkeolog. När flera av stolparna, som vid platåhuset i Skeke, snarare förankrats genom att byggas in i en stenpackning blir det betydligt svårare. Men ibland syns ändå tydligt stenfria håligheter där stolparna stått.

Husets stolpsättning är typiskt för folkvandringstiden, vilket är en datering enligt förväntningarna innan undersökningen började. Fynden från huset har dock vidare dateringar och visar att människor hållit till i området, förmodligen under hela järnåldern.

Arbetet med att leta fram och undersöka övriga hus inom undersökningsområdet har nu påbörjats. Vi vill försöka ta reda på vilka hus som varit samtida med platåhuset och om de i så fall har haft olika funktioner inom en gårdsmiljö.

Ett av de tydligare stolphålen i huset, anlagt i en stenpackning. Håligheten efter stolpen har i det här fallet varken kollapsat eller fyllts med sten, vilket annars är vanligt förekommande.

Ett av de tydligare stolphålen i huset, anlagt i en stenpackning. Håligheten efter stolpen har i det här fallet varken kollapsat eller fyllts med sten, vilket annars är vanligt förekommande.

Bild 3. Pågående rensning och undersökning i den nordvästra delen av platåhuset. I den här delen av huset saknas den vällagda ram av stenar som omgärdar övriga kanter.

Bild 3. Pågående rensning och undersökning i den nordvästra delen av platåhuset. I den här delen av huset saknas den vällagda ram av stenar som omgärdar övriga kanter.

Kom på visning av vår utgrävning!

Denna vecka är alla välkomna på visning kl. 14.00 på onsdag den 15:e. Kolla in länken här för vägbeskrivning:

Stockholms läns museum

Vi ses!!

Fler gamla hus har hittats

Annika Knarrström och Håkan Aspeborg i färd med att rensa fram och dokumentera spåren av ett hus med väggränna

Annika Knarrström och Håkan Aspeborg i färd med att rensa fram och dokumentera spåren av ett hus med väggränna

Vi fortsätter, i rasande fart, med att gräva bort matjorden som täcker boplatslämningarna. Nu har vi hitta fem hus på platsen och knappt 500 andra boplatsgropar och eldstäder. Vi har inte hunnit med att analysera husen än, men preliminärt daterar vi dem till äldre järnålder. På två av husen syns sotfyllda rännor i marken där väggarna en gång stod. I morgon ansluter ytterligare två arkeologer till undersökningen, Linda Andersson och Aja Guldåker. Vi hälsar dem välkomna och vi väntar med spänning på vad de kan hitta när de börjar gräva ut hus och gropar.