Monthly Archive for augusti, 2012

Jubileum! – 20 år sedan undersökningen i Västra Skälby, Västmanland avslutades

Håkan Aspeborg i färd med att undersöka en av de 50 brunnarna.

Håkan Aspeborg i färd med att undersöka en av de 50 brunnarna.

Idag, fredagen den 31/8 är det 20 år sedan den första stora undersökningen av en boplats från äldre järnålder vid Västra Skälby utanför Västerås avslutades. Undersökningen var den dittills största som hade genomförts i Västmanland. Lars Wilson från UV Uppsala ledde undersökningen. Vid undersökningen av den 6 hektar stora ytan hittades en del av en by från äldre järnålder. Den bestod av sammanlagt 21 hus, hägnader, 50 brunnar, eldstäder, avfallsgropar och kokgropar mm. Undersökningen hade en bred miljöarkeologisk inriktning. Resultaten kom bland annat bidra till forskningen om bebyggelse struktur och bybildning under järnålder i Mälardalen, liksom om huskronologi och keramikkronologi under tidsperioden.

Grävledarna Jenny Holm och Lars Wilson. Jag hade gärna firat denna dag med dig Lasse.

Grävledarna Jenny Holm och Lars Wilson. Jag hade gärna firat denna dag med dig Lasse.

Andra delar av järnåldersbyn har sedan dess blivit föremål för flera undersökningar och kunskapen har fördjupats på alla plan. Även äldre järnålderslämning i grannbyarna har undersökts och området kring Skälby torde vara ett av de mer välundersökta beträffande tidsperioden i Mälardalen. Resultaten torde också vara bland de mer välpublicerade.

Undersökningsresultaten har genom åren presenterats och diskuterats i en rad publikationer, bl a:

Aspeborg, H. & Holm, J. 1993. När brunnen blev obrukbar grävde de strax en ny intill. Populär arkeologi Nr 2. 1993.

Aspeborg, H., 1994. Den arkeologiska undersökningen i Västra Skälby. Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands Läns Museum Årsskrift 71. Västerås. s. 53–61.

Aspeborg, H., 1999. Västra Skälby –En by från äldre järnålder. Arkeologisk undersökning Västmanland, Lundby socken, Skälby 2:42, 2:43, 2:44 och 2:54. RAÄ 865. Riksantikvarieämbetet UV Uppsala Rapport 1997:56. Uppsala. 249 s.

Aspeborg H, 1998. Boplatsstruktur under äldre järnålder i Västmanland: -exemplet Västra Skälby. I: Andersson, K. (Red) Suionum Hinc Civitates, Nya undersökningar kring norra Mälardalens äldre järnålder. Äldre järnålder i Uppland och Västmanland. Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University. Opia 19. Uppsala.

Onsten-Molander, A 2008. Skälby. Bilden av byn växer fram. Fortsatta undersökningar av boplatslämningar från äldre järnålder. Särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 865, 951:1 & 1020:1. Västerås 2:42, 2:50, Västerås (f d Lundby socken), Västerås kommun, Västmanland. SAU Rapport 14. Uppsala.

Wikborg, J. 2011. Skälby – en järnåldersby i Västmanland. Med bidrag av Susanna Eklund och Ola Korpås. SAU Skrifter 21.