Monthly Archive for juni, 2014

Stavby – väg 288 Uppland

Under 2013 förundersökte UV Mitt flera fornlämningar längs med väg 288 i Uppland. Anledningen till undersökningarna var Trafikverkets planerade breddning av vägen. I år är vi tillbaka för att slutundersöka fyra av dessa lokaler.

En av dessa är Stavby (Stavby 214) som är en boplats på impedimentsmark och lermark nära Stavby kyrka. Boplatsen har dateringar från romersk järnålder och folkvandringstid och det finns indikationer på att man bland annat sysslat med metallhantverk på platsen.

Förundersökning vid Stavby 214

Förundersökning vid Stavby 214

Nära boplatsen finns gravfältet Stavby 34:1 som ligger på Husbys ägor. Här kommer vägbreddningen medföra att minst två gravar från romersk järnålder behöver undersökas.

Stavby 34 under förundersökningen

Stavby 34 under förundersökningen.

Ute i åkermarken norr om Stavby nära Nyby ligger en boplats (Stavby 212) från romersk järnålder och folkvandringstid. Boplatsen har ett spännande läge i kanten av en flack dalgång som under järnålder verkat ha varit platsen för en större slättsjö.

Stavby 212 under förundersökningen.

Stavby 212 under förundersökningen.

Nära Alunda kyrka på ett större flackt impediment visade undersökningarna under förra året att det har funnits en boplats av något slag. Den har troligen en datering till järnålder och har ett spännande läge nära kyrkan.

Stavby 214 och Stavby 34:1 utgör en boplats respektive ett gravfält med tyngdpunkt eller etablering under den sista delen av äldre järnålder. Deras nära rumsliga anslutning till ett flertal storhögar i kyrkans närområde gör att den sociala positionen hos människorna som bott på boplatsens gård och blivit begravna på gravfältet blir intressant att undersöka.

Lokaliseringen av Stavby 212 i ett område som förmodligen präglats av större sankängar och säsongsvis förekommande vattenspeglar som varit idealiska för foderinsamling och bete, gör att det här kan röra sig om en plats specialiserad på exempelvis boskapsdrift och kanske också fiske.

Sammantaget ger undersökningarna längs dagens väg 288 en glimt av en tid då Stavbyområdet förmodligen utgjorde ett mindre centrum i den större Alundabygden. En tid då bygden växte kraftigt i och med att havet drog sig undan och blottlade ny mark tillgänglig för både jordbruk, djur och människor.

Projektledare för undersökningarna är:

Kulturdepartementet på besök på Riddarholmen

Besök kulturdepartmentet

I samband med starten för undersökningen på Tryckerigatan besökte representanter från kulturdepartementet Riddarholmen. Kulturdepartementet representerades bland annat av statssekreteraren Joakim Stymne och departementsrådet Leif Grundberg. Från Riksantikvarieämbetet deltog riksantikvarie Lars Amréus, tillträdande UV-chefen Irja Lööw, arkeologen Ann-Mari Hållans Stenholm och projektledaren Maria Lingström. Målet med mötet var att visa och diskutera uppdragsarkeologins förutsättningar och möjligheter genom exemplifiering från en aktuell undersökning.

UV kommer att undersöka de arkeologiska lämningarna i Tryckerigatan. Anledningen till undersökningen är att Statens Fastighetsverk vill lägga ny markbeläggning samt dra om elledningar i området. Utförare är NCC. Ur arkeologisk synvinkel förväntar vi oss bland annat att finna delar av flyglarna till Stenbockska palatset. Palatset uppfördes omkring år 1640 av Fredrik Stenbock. Det kompletterades på 1670-talet med två par flyglar, som revs på 1800-talet men som vid tidigare arkeologiska undersökningar delvis har visat sig vara bevarade i området. Vi förväntar oss även att finna kulturlager från 1600-tal och framåt, kanske även med medeltida inslag.