Nytt foto av romerskt mynt i nykonserverat skick

Romerskt mynt

Romerskt mynt

Myntet med profilbild av Arkadius på åtsidan och omskriften US PF AUG. På frånsidan är Roma avbildad sittande vänd åt vänster som segergudinnan Victoria, med en glob och ett palmblad i vänstra handen. I höger hand håller hon ett spjut. Omskriften lyder Virtus Romanorum, i avskärningen MDPS=Milano (Vänligt meddelande, Ulrika Bornestaf). Foto Bengt Almgren LUHM, Lund.

Vi har fått fotona på de konserverade mynten från undersökningen inför byggandet av Verksamhetsområdet Kronan. Rapporten från undersökningen är snart klar. Platsen är belägen i Örja, strax utanför Landskrona. Här förundersökte vi ett härdområde från bronsålder. Vi hittade också en mindre gård från äldre romersk järnålder.

Fynden var få, men omfattade mynt från romersk tid, medeltid och historisk tid, keramik samt brända och obrända ben. I en kokgrop från bronsålder påträffades brända människoben. I ploglagret i anslutning till den överplöjda bäckravinen påträffades ett mynt som bestämts vara en siliqua, präglad i Milano för Arkadius. Myntvalören har aldrig tidigare påträffats i svensk jord (Vänligt meddelande, Kenneth Jonsson). Den romerska siliquan var präglad, någon gång från våren 393 till 6 september 394. Myntet väger 1,28 gram, är 16 mm i diameter och kantskadat. Dessutom påträffades ett klipp av ett förgyllt silvermynt av valören plak, präglat i Ghent för Greve Ludvig II av Flandern som regerade mellan åren 1346 och 1384. Fragmentet väger 0,36 gram. Ulla W von Wovern, vid Historiska Museet vid Lunds Universitet, LUHM, svarade för bestämningarna av dessa mynt.

Myntet är samtida med Solidi-mynten av vilka det har påträffats 39 stycken i Skåne. De kända fyndplatserna i landskapet för denna mynttyp uppgår till 12 stycken. Flera har påträffats i västra Skåne men ingen i omedelbar närhet till Örja. Det tre närmsta fyndplatserna är Fjärestad, S:t Ibb på Ven och Norrvidinge. Fynden visar på det inflöde av föremål och idéer utifrån som nådde området. Fynd av romerska siliqua är ovanliga. I Gudme har man dock funnit fler hundra sådana. Dessa är emellertid äldre än myntet från Örja.

Hur ska då fyndet tolkas? Jag tror att man i detta fall ska utgår från topografin på platsen. Där myntet påträffades fanns en överplöjd bäckfåra eller surdrag. Det är därför möjligt att myntet bör ses som ett solitärt våtmarksoffer, nedlagt invid en naturlig gräns i landskapet

Det romerska silvermyntet påträffades i matjorden tack vare en omfattande metalldetektering. Inte långt därifrån hittade vi också ett silvermynt, slaget på 1300-talet i Ghent för Greve Ludvig II av Flandern. Dessutom påträffades enstaka silvermynt från 1600- och 1700-talet, enstaka brons- och blysmältor liksom andra svårbestämbara metallföremål och bleck. Därutöver påträffades flera musköt- som pistolkulor, vilka sannolikt hör samman med Skånska kriget. De kan härröra från en skärmytsling vid Örja 12 juli 1679, eller mindre strider i samband med kriget 1709-1710. Vi brukar sällan hitta många fynd när vid gräver ut härdområden från bronsålder. Det gjorde vi inte heller denna gång, men ett människoben i en kokgrop var ett mycket oväntat och svårtolkat fynd. Vi hittade ett keramikkärl och några brända djurben i andra kokgropar.

1 Responses to “Nytt foto av romerskt mynt i nykonserverat skick”


Comments are currently closed.