Vendels svarta jord

Vendel

 

Under våren 2014 genomförde vi en arkeologisk schaktningsövervakning i de centrala och fornlämningsrika delarna av Vendels socken i norra Uppland. Anledningen var ledningsarbeten på en sträcka på drygt två kilometer.

Ingen ny båtgrav påträffades!! Men… fornlämningar framkom i princip i samtliga schakt, i form av bl.a. tjocka och mörka kulturlager, stolphål, kokgropar och härdar. Äldst bland lämningarna var ett fyndrikt lager från mellanneolitikum som innehöll keramik, stenartefakter samt ben av fisk (även fjäll!), fågel och däggdjur. Dateringarna i övrigt sträcker sig troligen från bronsålder fram till modern tid. Fornlämningarna avspeglar boplatser och gårdar, några fynd kan även härröra från skadade eller förstörda gravar.

Uppdraget visar att ett vidsträckt, sammanhängande och välbevarat fornlämningskomplex döljer sig under markytan i Vendelbygdens centrala delar. De nyupptäckta fornlämningarna är välkomna inslag för att diskutera Vendels äldre historia, i synnerhet bronsålder och äldre järnålder som hittills varit föga framträdande i bygden.

Rapporten kan du ladda ner från Samla

Figur 11Gropar med bränd fyllning

Figur 21Mellanneolitisk keramik

 

0 Response to “Vendels svarta jord”


Comments are currently closed.