Author Archive for Fredrik L

Ny rykande färsk rapport

rorby

Ladda ned den här: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10012

I dagarna har följande rykande färska rapport kommit från Uppsala: Nabor och samfälldhet vid det förhistoriska Rörby.

Under åren 2012 och 2013 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk undersökning av fornlämningen Bälinge 446 vid Rörby i Uppland. Undersökningen har gett en rik och varierad bild av förhistorien både lokalt och i den omgivande bygden.

Under senneolitikum utgörs området vid Rörby av en mindre ö där man kring 2100 BC reser bland annat ett mindre hus på pålar i vattenbrynet och begraver lårben från en man invid en större rest stolpe. Under övergången mot yngre bronsålder och några hundra år framåt, cirka 1200–850 BC ägnar man sig åt olika verksamheter såsom matlagning, benhantverk och vatteninsamling i brunnar. Flera av sysslorna har förmodligen utförts i utkanterna till en eller flera gårdar som legat i närområdet.

Under förromersk järnålder med start kring 300 BC anläggs den första gården och en familj tar platsen i anspråk. Först under romersk järnålder kring 200 AD får familjen mer närliggande grannar i form av en mindre gård som anläggs ungefär hundra meter åt norr. Med tiden växer den norra gården i storlek och kring 350 AD reser man här en av flera på varandra följande hallbyggnader som bland annat varit till för fest och representation. I hallen påträffades både speciella föremål och djur som offrats i husets stolphål för att skydda och berika människorna på gården samt rester efter de måltider som intagits. I hallen fanns även föremål som avspeglar att den använts i familjens vardag. Kring 600 AD överges båda gårdarna och familjerna flyttar bort från platsen, troligen till ett gemensamt läge längre söderut i Rörby.

Undersökningen vid Ribby Ängar påbörjas

Idag den 15 augusti påbörjas den arkeologiska undersökningen av boplatsen Västerhaninge 398:1 vid Ribby Ängar. Följ de spännande resultaten här och här på vår projektsida på Facebook: https://www.facebook.com/Arkeologi-vid-Ribby-Ängar-881275818669796/

Runstenen Västerhaninge 205:1, nära vår undersökning

Delar av den vikingatida smedjans produktion!

I dagarna har fyndmaterialet från smedjan vi tidigare berättat om på Stavby 212 (Nyby, Uppland), studerats närmare i samband med rapportskrivandet. Fynden har även fotograferats, så vi passar på att visa ett ”gruppfoto” från detta tillfälle. Fynden visar att smeden haft en relativt varierad produktion med tillverkning av både enklare föremål som exempelvis spik, med även knivar och verktyg har smitts. På bilden ser vi ett urval av de fynd i järn som påträffades i smideshärden.

Föremål från ässjan på Nyby (Stavby 212)

Övre raden från vänster: F23 (spik?), F24 (mejsel), F26 (knivämne), F27 (spik?), F29 (beslag), F30 (beslagsring), F32 (nit). Mellersta raden från vänster: F33 (knivämne?), F36 (beslag), F37 (nitbricka), F38 (spik?), F39 (knivämne), F40 (nit), F41 (spik). Nedre raden från vänster: F25 (verktyg?), F43 (hästskosöm), F42 (spik). Foto: Mia Englund.

Smedjan i Stavby, Uppland

Som vi kunde berätta i augusti förra året, påträffades bland annat en smedja vid 2014-års undersökningarna av boplatsen Stavby 212 i Uppland. Smedjan bestod främst av en mycket fyndrik slagguppsamlingsgrop som utgjort en del av smedjans ässja. Troligen har smedjans väggar varit uppbyggda med liggande timmer då både stolphål och syllstenar saknas helt.

Nu har vi fått dateringar från ässjan som visar att smidesverksamheten bedrivits under den senare delen av vikingatid kring 1000 AD. Smidesverksamheten verkar ha varit relativt diversifierad med tillverkning av både enklare föremål såsom spik och hästskosömmar, men även knivar och verktyg av olika slag.

Undersökningen av smedjans ässja i pågår

Undersökningen av smedjans ässja pågår

VI TACKAR FÖR OSS!

Undersökningen i östra Fyrislund har idag avslutats med en spurt värdig en OS-medalj. Prover har samlats in i drösar, stolphål har snittats i parti och minut och precis som det skall vara de sista dagarna dök det upp något intressant.

Ett rätt så knubbigt hus med raka gavlar och två takbärande par av stolpar av större format, antyder att huset eventuellt skulle kunna vara en så kallad hallbyggnad. Intressant är att huset ligger ute i lermarken, en inte helt vanlig placering av en sådan byggnad, då de hittills oftast hittas på höjdlägen.

Vi återkommer naturligtvis under hösten med mer om denna och flera andra byggnader och annat från Fyrislund. Så detta är inte adjö utan istället är det PÅ ÅTERSEENDE!

Anders, Jonna, Amanda, Iohannes, Wivi, Nathalie, Daniel, Anders, Mia, Magnus, Axel, Reidar och Karin pustar ut en stund och poserar för ett "vi som gjorde det" foto. På bilden saknas flera andra som hjälpt till med undersökningen här ute i Fyrislund: Maria, Marita, Torbjörn, Bo, Anders, Niclas, Kalle, Maria, Ola, Jonas, Fredrik samt vår eminenta referensgrupp Anton och Håkan.

Anders, Jonna, Amanda, Iohannes, Wivi, Nathalie, Daniel, Anders, Mia, Magnus, Axel, Reidar och Karin pustar ut en stund och poserar för ett ”vi som gjorde det” foto. På bilden saknas flera andra som hjälpt till med undersökningen här ute i Fyrislund: Maria, Marita, Torbjörn, Bo, Anders, Niclas, Kalle, Maria, Ola, Jonas, Fredrik samt vår eminenta referensgrupp Anton och Håkan.

DSC_6747