Author Archive for Magnus

Flera hus och färska dateringar

Här kommer en uppdatering för Stavby 214. Inom undersökningsområdet finns spår efter åtminstone nio hus. Vissa av dem har varit mindre hus för förvaring medan andra varit betydligt större och använts som boningshus. Områdets äldsta hus är en större byggnad som vi kan följa i hela 25 meter! Den har haft kraftigt stenskodda stolphål och tack vare ett 14C prov från ett stolphål har vi daterat huset till romersk järnålder. En del av husen har varit samtida med varandra, men vi har även hus från olika perioder. Husens dateringar sträcker sig från romersk järnålder fram till 700-800 e.kr. Flera av husen fortsatte utanför undersökningsområdet och vi kunde endast delvis undersöka dem.

I vårt senast blogginlägg konstaterade vi att blocket med omgivande, sotig fyllning inte var en grav. Fyllningen  kunde vi istället härleda till ett bränt hus som vi nu genom ett 14C prov daterat till tidig vikingatid.  Frågan är varför huset brann huset ned? Var det någon som var slarvig med elden eller brände man ned huset medvetet? Klart är i alla fall att området där huset stod har städats upp efter branden och skräpet deponerats runt de båda blocken i närområdet.

I mars passade Anton S. på att fotografera undersökningsområdet som vi lämnade i juli 2014. Mycket återstår ännu innan vägen är klar.

Gravhögar i väster och Stavby 214 på andra sidan vägen.

Gravhögar i väster och Stavby 214 på andra sidan vägen. Foto: Anton Seiler

Vi återkommer med mer info snart igen!

Det förflutna gör sig påmint

I veckan som gått har vi funnit rester efter minst ett långhus från järnåldern. I nära anslutning till boplatsen finns än idag bevarade gravfält och det är fascinerande när man inser att de personer som en gång bodde här sannolikt fick sin sista vila på något av dessa.

Järnålderns landskap såg inte ut som dagens, strax norr om boplatsen fanns en sjö, men som efter landhöjning och senare tiders utdikning försvunnit. I dag används den forna sjöbottnen som åkermark. Sjön var förmodligen mycket viktig för människorna på platsen, där kunde man fiska men kanske även jaga sjöfågel. På andra sidan sjön, inom synhåll, fanns en ytterligare gård som är samtida med den vi undersöker. Var folket på de båda gårdarna släkt med varandra?

Strax utanför ett av husen fann vi direkta spår efter en av de människor som bott på platsen. Någon har här tappat en skobrodd (isbrodd), den har glidit av skon och försvunnit i snön en kall vinterdag för länge sedan. Fantastiskt att den återfinns först under 2000-talet, mer än 1000 år efter att den försvann!

Brodd

Brodd

För dem som levde och verkade på denna plats var dagens sopsortering ett okänt begrepp. Människor kunde däremot slänga hushållsavfall på specifika platser. I en förhistorisk avskrädeshög norr om huset har vi funnit flera bitar av trasig keramik tillsammans med djurben.

Söder om gårdsläget finns spår efter stora härdar. Härdarna har använts för matlagning och små brända benrester efter får skvallrar om vad för slags djur man konsumerat.

Kom gärna och besök oss i fält om ni har tid över!

Delar av en boplats schaktas fram

Första fältveckan på boplatsen Stavby 214 är nu avklarad. Veckan inleddes med schaktning och metalldetektering av platsens båda impediment. Det förhållandevis molniga och svala vädret under början av veckan var uppskattat av oss som utförde den stundtals arbetsamma schaktningen.

Schaktning och rensning av impediment

Schaktning och rensning av impediment

Vad har vi då hittat? Flera härdar, gropar samt stolphål påträffades på impedimenten tillsammans med spridda rester av kulturlager. I samband med schaktningen framkom flera förhistoriska fynd, bl.a. keramikskärvor och fragment av järnföremål. Allt vi fann mättes in med GPS och överfördes till en digital karta. Vi har nu en god överblick av vad som ska undersökas framöver.

Metalldetektering i samband med schaktning

Metalldetektering i samband med schaktning

Kommande vecka avslutas schaktningen och utgrävningar av inmätta anläggningar tar vid. Vissa av stolphålen ingår säkerligen i förhistoriska huskonstruktioner, det återstår bara att se vilka stolphål som hör ihop. Lokalens gropar, härdar och kulturlager kommer också undersökas, de kommer ge oss viktig information om de aktiviteter man haft för sig på platsen. Vi kommer även samla in kol- samt makroprover från utvalda anläggningar. Proverna kommer efter att de analyserats ge oss viktig kompletterande information om husens ålder m.m.

Södra impedimentet

Södra impedimentet

På det södra impedimentet framkom en tänkbar förhistorisk grav placerad invid ett större block. Den möjliga graven ska undersökas kommande vecka.

Vi återkommer snart med ytterligare info!