Slutspurten efter ”Berit”

Under grävningens gång har vi kartlagt avtrycken efter minst fem hus. Vi också samlat in flera jord- och kolprover från mörkfärgningarna. Vår förhoppning är att de kan ge oss en mer komplett bild av hur forntiden har sett ut. Nedan följer några bilder från den sista arbetsveckan i fält.
Foto: UV Väst
Vita och gula käppar markerar de takbärande stolphålen i hus 4. Huset har legat orienterat i nordväst-sydostlig riktning. I området till höger har vi kartlagt ytterligare ett hus. Det senare har legat i öst-västlig riktning. På bilden ovan ligger området under vatten.

Nedan ses ytterligare ett hus, som har markerats med svarta käppar. Efter stormen ”Berit” översvämmades schakten av vatten och nedfallna grenar låg spridda över ytan.
Foto: UV Väst
På fotot ovan skymmer Petra en av de svarta käpparna. Huset har legat orienterat i nordväst-sydostlig riktning.

0 Response to “Slutspurten efter ”Berit””


Comments are currently closed.