Archive for the 'Arkeologi, övrigt' Category

Page 2 of 4

Ny UV-film från Kvarnholmen, Kalmar

Pia Svensson dokumenterar lämningar på Kvarnholmen

Pia Svensson dokumenterar lämningar på Kvarnholmen. Foto Göran Tagesson.

Sedan april har de arkeologiska undersökningarna av Kv. Gesällen i Kalmar pågått. Här undersöker 20 arkeologer rester efter ett helt kvarter med både bostads- och hantverkslämningar. Kvarteret anlades någon gång under 1600-talets senare hälft och revs under 1960-talet.

Nu kommer den första filmen om utgrävningarna på UV:s YouTube-kanal där vi berättar om kvarteret Gesällens historia och de pågående undersökningarna.

Fältarbetet kommer att pågå fram till den 2 november och det kommer att komma fler filmer om utgrävningarna i Kalmar så håll utkik på Kvarnholmens Facebooksida och UV:s YouTube-kanal. Eller besök Kvarnholmens blogg.

Se den och andra filmer där!

Jubileum! – 20 år sedan undersökningen i Västra Skälby, Västmanland avslutades

Håkan Aspeborg i färd med att undersöka en av de 50 brunnarna.

Håkan Aspeborg i färd med att undersöka en av de 50 brunnarna.

Idag, fredagen den 31/8 är det 20 år sedan den första stora undersökningen av en boplats från äldre järnålder vid Västra Skälby utanför Västerås avslutades. Undersökningen var den dittills största som hade genomförts i Västmanland. Lars Wilson från UV Uppsala ledde undersökningen. Vid undersökningen av den 6 hektar stora ytan hittades en del av en by från äldre järnålder. Den bestod av sammanlagt 21 hus, hägnader, 50 brunnar, eldstäder, avfallsgropar och kokgropar mm. Undersökningen hade en bred miljöarkeologisk inriktning. Resultaten kom bland annat bidra till forskningen om bebyggelse struktur och bybildning under järnålder i Mälardalen, liksom om huskronologi och keramikkronologi under tidsperioden.

Grävledarna Jenny Holm och Lars Wilson. Jag hade gärna firat denna dag med dig Lasse.

Grävledarna Jenny Holm och Lars Wilson. Jag hade gärna firat denna dag med dig Lasse.

Andra delar av järnåldersbyn har sedan dess blivit föremål för flera undersökningar och kunskapen har fördjupats på alla plan. Även äldre järnålderslämning i grannbyarna har undersökts och området kring Skälby torde vara ett av de mer välundersökta beträffande tidsperioden i Mälardalen. Resultaten torde också vara bland de mer välpublicerade.

Undersökningsresultaten har genom åren presenterats och diskuterats i en rad publikationer, bl a:

Aspeborg, H. & Holm, J. 1993. När brunnen blev obrukbar grävde de strax en ny intill. Populär arkeologi Nr 2. 1993.

Aspeborg, H., 1994. Den arkeologiska undersökningen i Västra Skälby. Västmanlands fornminnesförening och Västmanlands Läns Museum Årsskrift 71. Västerås. s. 53–61.

Aspeborg, H., 1999. Västra Skälby –En by från äldre järnålder. Arkeologisk undersökning Västmanland, Lundby socken, Skälby 2:42, 2:43, 2:44 och 2:54. RAÄ 865. Riksantikvarieämbetet UV Uppsala Rapport 1997:56. Uppsala. 249 s.

Aspeborg H, 1998. Boplatsstruktur under äldre järnålder i Västmanland: -exemplet Västra Skälby. I: Andersson, K. (Red) Suionum Hinc Civitates, Nya undersökningar kring norra Mälardalens äldre järnålder. Äldre järnålder i Uppland och Västmanland. Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University. Opia 19. Uppsala.

Onsten-Molander, A 2008. Skälby. Bilden av byn växer fram. Fortsatta undersökningar av boplatslämningar från äldre järnålder. Särskild arkeologisk undersökning. RAÄ 865, 951:1 & 1020:1. Västerås 2:42, 2:50, Västerås (f d Lundby socken), Västerås kommun, Västmanland. SAU Rapport 14. Uppsala.

Wikborg, J. 2011. Skälby – en järnåldersby i Västmanland. Med bidrag av Susanna Eklund och Ola Korpås. SAU Skrifter 21.

En blivande klassiker… ett klick bort!

Vill du läsa om vendeltida bönder med kunskaper i knuttimring, om välmående vikingar, om tidigmedeltida huvudgårdsägare med världsunika kläddetaljer eller om högmedeltida landbor, ja, då ska du nog ladda ner den spännande rapporten ”Mälbys många ansikten”.

Omslag Mälby

Baksidetexten avslöjar lite mer…

”Under sommaren och hösten 2007 genomfördes en särskild arkeologisk undersökning av Mälby i Tillinge socken strax väster om Enköping. Undersökningen visade att unika gårdslämningar fanns bevarade på platsen för den tidigare Mälby by. I mitten av 1600-talet bildades säteriet och en ny anläggning uppfördes söder om undersökningsområdet och den gamla bebyggelseplatsen avhystes.

Tack vare det omfattande arkeologiska källmaterialet kan en bild tecknas av Mälby som tidigmedeltida huvudgård med föregångare i en flerkärnig vendeltida gårdsbebyggelse och en vikingatida gård. När gården doneras till Strängnäs domkyrka – troligen under senmedeltid – övergår Mälby till landbodrift. Gårdsbebyggelsen från denna tid och framåt uppvisar en enhetlig struktur och har kunnat följas in i 1600-tal. En av tomterna – Akademitomten – har följt en egen utvecklingslinje från senmedeltiden, här fanns ett fungerande jordbruk in i 1900-tal.

Vid undersökningen kunde byggnadslämningar från romersk järnålder, vendeltid, vikingatid, medeltid samt efterreformatorisk tid dokumenteras. Ett omfattande fynd- och benmaterial finns tillvarataget från perioderna vikingatid och medeltid. Flera av föremålen är unika, bland annat finns en emaljerad bältesplatta från Limoges tillverkad omkring 1220 och en silveröverdragen stigbygel i materialet. Andra fynd av runben och ett åderlåtningsjärn speglar Mälby som en plats med särskild social och kulturell betydelse i Tillingebygden under sen vikingatid och medeltid.”

Du hittar rapporten under http://www.arkeologiuv.se/cms/arkeologiuv/publikationer/rapporter/uv_rapport/uv_rapport_2011.html, uv rapport 2011:57 (flera filer).

Tillökning i familjen!

Nibblerapporten

Så kom den då till slut, 2,7 kilo tung och över 29 centimeter lång, det blev en välskapt rapport. Rapporten heter/kommer att heta: Nibble. En bronsåldersmiljö i Uppland. Och den handlar om undersökningarna vid Nibble som UV Uppsala genomförde under 2007 inför byggandet av den nya sträckan av E18 mellan Enköping och Sagån. Som en försmak får ni en titt på baksidestexten.

Vid Nibble undersöktes en intressant bronsåldersmiljö med välbevarade boplats- och gravlämningar. Tyngdpunkten i materialet ligger i de olika typerna av gravar och de rituellt och kultiskt använda anläggningar samt konstruktioner som framkom i anslutning till dem. Framförallt har vi kunnat visa på komplexa rumsliga och funktionella samband mellan lämningarna. Gravarna med anslutande kultbyggnader kan ses som monument uppförda för att inordna vissa utvalda förfäder i de levandes värld och för att rationalisera de levandes förhållande till de döda. Kring monumenten har man haft områden för matlagning, bakning och öltillverkning och på dessa har man uppfört speciella, D-formade byggnader. Flera av ytorna har avgränsats med olika typer av stenhägnader som kompletterats med mer subtila avgränsningar i form av skålgropar och hällristningar. Här har man ägnat sig åt rituellt festande, förfaderskult och någon form av fruktbarhetskult. Olika former av döds- och livsritualer har således utförts på samma plats, i varje fall under den senare delen av yngre bronsålder. Utifrån detta material har mycket ny kunskap kunnat utvinnas om framförallt den yngre bronsålderns rituella och kultiska värld och de då rådande ideologiska samt religiösa föreställningarna.

Nibble ånyo

Kommer ni ihåg Nibble? Om inte så låt mig då påminna er. I maj 2007 gick dåvarande UV Uppsala ut på den Uppländska landsbygden utanför Enköping på vad som skulle komma att bli en fantastisk undersökning för den nya E18-sträckningen. På tre stora kullar intill dagens Mälarbana fann vi ett rituellt och religiöst komplex från yngre bronsålder. Välbevarade kulthus och matlagningshus samsades med hällristningar och gravar. Vi blottlade med våra spadar, skärslevar och grävmaskiner ett helt landskap av lämningar som varit ämnade att användas vid offer och tillbedjan till en svunnen gudavärld och för att begrava och hedra de som avlidit. Kopplingen matlagning-offerkult-döda människor och säsongernas växlingar var speciellt stark och det är sannolikt att man även gått så långt som till att blanda delar av de kremerade människorna i maten som man offrade och åt uppe på kullarna.

Nu på lördag den 29 oktober startar en utställning på Enköpings museum (se länk nedan) där delar av denna värld visas upp. Jag tycker att ni skall göra ett besök och ta chansen att få en känsla av det vi upptäckte.

På väg. Utställning på Enköpings museum