Archive for the 'Björlanda 602 och 603' Category

Slutspurten efter ”Berit”

Under grävningens gång har vi kartlagt avtrycken efter minst fem hus. Vi också samlat in flera jord- och kolprover från mörkfärgningarna. Vår förhoppning är att de kan ge oss en mer komplett bild av hur forntiden har sett ut. Nedan följer några bilder från den sista arbetsveckan i fält.
Foto: UV Väst
Vita och gula käppar markerar de takbärande stolphålen i hus 4. Huset har legat orienterat i nordväst-sydostlig riktning. I området till höger har vi kartlagt ytterligare ett hus. Det senare har legat i öst-västlig riktning. På bilden ovan ligger området under vatten.

Nedan ses ytterligare ett hus, som har markerats med svarta käppar. Efter stormen ”Berit” översvämmades schakten av vatten och nedfallna grenar låg spridda över ytan.
Foto: UV Väst
På fotot ovan skymmer Petra en av de svarta käpparna. Huset har legat orienterat i nordväst-sydostlig riktning.

Visning för allmänheten

Söndagen den 20 november visade vi grävplatsen för en intresserad allmänhet. Nedan följer några bilder som Pia Magnusson från Torslanda-Tidningen tog.

Foto: Pia Magnusson, Torslanda-Tidningen.

Allmänheten fick också se några av fynden som vi har hittat. Merparten av fynden är krukskärvor och de flesta av dem är från äldre järnålder.

Foto: Pia Magnusson, Torslanda-Tidningen.

På bilden ovan håller Maria en krukskärva som är ungefär 1600 år gammal.

Foto: Pia Magnusson, Torslanda-Tidningen.

Krukskärvan på bilden är cirka 4000 år gammal.

Syllstenrad inom Björlanda 602

Under förra veckan rensade vi fram en syllstensrad. Syllen är ett stöd som en huskonstruktion kan vila på. I fyllningen återfanns lerklining. Det var vanligt förr att man lerklinade väggarna.
Bilden visar den framrensade syllstensraden. Foto från Norr: UV VästFoto: UV Väst.

En stenpackning och en ca 2 meter i diameter stor grop låg också inom området för syllstensraden. I gropen dokumenterades en eldstad och några stolphål. Flera olika krukskärvor låg spridda i gropen. Merparten av keramiken är från äldre järnålder, ca 500 f. Kr. till 400 e. Kr. Nedan ses Petra rita en korsprofil genom syllstensraden och gropen.
Petra dokumenterar syllstensraden och gropen. Foto: UV Väst.Foto: UV Väst.

En 5000 år gammal flintslagningsplats från gropkeramisk tid åtefanns också inom boplatsen. Flintavslagen är restavfall vid produktion av redskap. Nedan ses Bengt gräva ut mörkfärgningar inom flintslagningsplatsen.

Bengt gräver mörkfärgningar invid flintslagningsplatsenFoto: UV Väst.

 

Björlanda 603 mellan frost och dimma

Under veckan som har gått har vi haft hjälp av grävmaskin i ytterligare två dagar. Arbetet med att dokumentera lämningarna fortskrider. I ett gruslager i den västra delen av boplatsen, där vi funnit ett flintmaterial som är 8000 år gammalt, finns också fler obrända tänder. Inom ytan i norr har vi kartlagt avtrycken av ett hus. Keramik och kol från ett stolphål i huset har daterats till 400-talet e. Kr.


Figur 1. Bengt gräver meterrutor i gruslagret och genomsöker jorden på ett hackbord. När nattfrosten tinat, bildas vattendroppar på träden och det ångar ur marken. Foto: UV Väst

Figur 2. Maria har grävt mörkfärgningar i marken och ritar profiler på en plan. Foto: UV Väst

Figur 3. Petra rensar fram och mäter in ytterligare mörkfärgningar på ytan i norr. Foto: UV Väst

Figur 4. Huset i norr. Vita käppar markerar takbärande innerstolpar och svarta käppar markerar väggstolpar. Foto från öster: UV Väst.

 

 

Visning på Björlanda 602 och 603

Söndag 20 november kl 13 är det visning av undersökningarna vid Björlanda 602 och 603. Samling vid Bilprovningen i Torslanda. Kör Torslandavägen och sväng in på Sörredsvägen.

Hitta dit med Google Maps

Välkomna!