Archive for the 'Gamla Stan' Category

1600-tal i Gamla Stan

DSC_3341Stadsarkeologisk dokumentation är en utmaning, inte minst på grund av många fysiska hinder. Foto: Maria Lingström.

Det arkeologiska fältarbetet på Tyska Brinken-Västerlånggatan börjar lida mot sitt slut och arbetet med fjärrvärmen startade bokstavligen samma sekund som vi fick klartecken från länsstyrelsen att lägga igen schaktet. Den 30 april är ett viktigt datum för alla som jobbar med exploateringar i Gamla Stan; innan dess måste alla schakt vara igenlagda för att kunna möta sommarens turistström. Men redan nu är turisterna många och för att Gamla Stan ska kunna vara en fungerande stadsdel för de som bor och arbetar där, är exploatörerna noga med att snabbt stängsla in schaktet och sätta ut gångbroar över det. Dessa tillsammans med spåntningar, kablar och rör gör att det arkeologiska dokumentationsarbetet ofta kan liknas vid en Fångarna på fortet-bana, där man ömsom får krypa under och över hindren i det smala schaktet. 

Keramik Tyska Brinken

Keramik med datering till 1600-tal: Uppe till vänster ett fat av yngre rödgods med typisk hemringsdekor från omkring 1660-1680. Därunder ytterligare ett fat av yngre rödgods med typisk dekor från perioden 1660-1680. Det gröna keramikfragmentet är en Salvekruka från norra Tyskland och har en datering till 1600-talets andra hälft. Uppe till höger fragment av ett ölkrus från Westerwald (Rhenlandet) med datering till 1600-tal. Nere till höger ett majolikafat från Holland eller Rhenlandet, med datering till 1600-talets andra hälft. Keramikbestämning: Mathias Bäck. Foto: Maria Lingstöm.

Resultatmässigt vad gäller arkeologin visade sig det aktuella partiet i Västerlånggatan vara söndergrävt av tidigare markarbeten, medan Tyska Brinken bjöd på intressanta arkeologiska resultat. I ett tjockt kulturlager hittade vi mycket keramik med en samlad datering till 1650-1680-tal. Sammansättningen av kärl och godstyper liknar mycket det från enklare/normala hem i Kalmar, men har en förhållandevis stor bredd i jämförelse med de inre Mälarstäderna.

Under kulturlagret fanns delar av en tegelbyggnad, som även denna troligen har en datering till 1600-tal. Dessa resultat är preliminära, eftersom rapportarbetet ännu inte har påbörjats.

Arbetet i Köpmangatan har påbörjats, medan exploatören har skjutit upp schaktningen i Svartmangatan-Källargränd till hösten. Vi återkommer med fler resultat under våren.

 

Undersökningar i Gamla stan

Undersökning Tyska Brinken-Västerlånggatan

Under våren 2014 genomför UV Mitt tre förundersökningar i form av schaktkontroller i Gamla Stan. Den första undersökningen, Tyska Brinken-Västerlånggatan, har nu startat och följs sedan av Köpmangatan samt Svartmangatan-Källargränd. Samtliga undersökningar ligger inom fornlämningsområdet 103:1, som består av bebyggelse och kulturlager från medeltid till efterreformatorisk tid. De flesta undersökningar i Gamla Stan är små och sker i samband med nedläggning av exempelvis elledningar, så även i dessa fall där FVB AB gräver för nedläggning av fjärrvärme.
Att arbeta som arkeolog i Gamla Stan innebär förutom att göra arkeologiska bedömningar av de framschaktade ytorna, också i hög grad att besvara boendes och turisters frågor om undersökningen. I och med att grävningen äger rum i smala gränder innebär den också en hel del väntan av logistiska skäl, eftersom området kontinuerligt måste spärras av för att skydda förbipasserande.
Vi hoppas att undersökningarna kommer att bidra med ytterligare pusselbitar till bilden av Stockholms stads äldsta historia och återkommer under våren med mer information om de arkeologiska resultaten.