Archive for the 'Stavby, väg 288, Uppland' Category

Page 2 of 2

Fältarbetet är avslutat…

… nu registrerar vi fältdokumentationen och tvättar fynd, bland annat. Veckorna i schaktet blev en svettig historia, men det var värt besväret! Vad vi hittat berättar vi inom kort, än så länge kanske ni vill läsa artikeln som UNT publicerat… http://www.unt.se/uppland/uppsala/spaning-efter-tid-som-flytt-3262870.aspx

Efter några i fält är det skönt med en rejäl dos dataskärm.

Efter några veckor i fält är det skönt med en rejäl dos dataskärm. Emelie registrerar några hundra blanketter…

Snart är fynden som nya. Reidar i tvättrummet...

Snart är fynden som nya. Reidar i tvättrummet…

Det förflutna gör sig påmint

I veckan som gått har vi funnit rester efter minst ett långhus från järnåldern. I nära anslutning till boplatsen finns än idag bevarade gravfält och det är fascinerande när man inser att de personer som en gång bodde här sannolikt fick sin sista vila på något av dessa.

Järnålderns landskap såg inte ut som dagens, strax norr om boplatsen fanns en sjö, men som efter landhöjning och senare tiders utdikning försvunnit. I dag används den forna sjöbottnen som åkermark. Sjön var förmodligen mycket viktig för människorna på platsen, där kunde man fiska men kanske även jaga sjöfågel. På andra sidan sjön, inom synhåll, fanns en ytterligare gård som är samtida med den vi undersöker. Var folket på de båda gårdarna släkt med varandra?

Strax utanför ett av husen fann vi direkta spår efter en av de människor som bott på platsen. Någon har här tappat en skobrodd (isbrodd), den har glidit av skon och försvunnit i snön en kall vinterdag för länge sedan. Fantastiskt att den återfinns först under 2000-talet, mer än 1000 år efter att den försvann!

Brodd

Brodd

För dem som levde och verkade på denna plats var dagens sopsortering ett okänt begrepp. Människor kunde däremot slänga hushållsavfall på specifika platser. I en förhistorisk avskrädeshög norr om huset har vi funnit flera bitar av trasig keramik tillsammans med djurben.

Söder om gårdsläget finns spår efter stora härdar. Härdarna har använts för matlagning och små brända benrester efter får skvallrar om vad för slags djur man konsumerat.

Kom gärna och besök oss i fält om ni har tid över!

Delar av en boplats schaktas fram

Första fältveckan på boplatsen Stavby 214 är nu avklarad. Veckan inleddes med schaktning och metalldetektering av platsens båda impediment. Det förhållandevis molniga och svala vädret under början av veckan var uppskattat av oss som utförde den stundtals arbetsamma schaktningen.

Schaktning och rensning av impediment

Schaktning och rensning av impediment

Vad har vi då hittat? Flera härdar, gropar samt stolphål påträffades på impedimenten tillsammans med spridda rester av kulturlager. I samband med schaktningen framkom flera förhistoriska fynd, bl.a. keramikskärvor och fragment av järnföremål. Allt vi fann mättes in med GPS och överfördes till en digital karta. Vi har nu en god överblick av vad som ska undersökas framöver.

Metalldetektering i samband med schaktning

Metalldetektering i samband med schaktning

Kommande vecka avslutas schaktningen och utgrävningar av inmätta anläggningar tar vid. Vissa av stolphålen ingår säkerligen i förhistoriska huskonstruktioner, det återstår bara att se vilka stolphål som hör ihop. Lokalens gropar, härdar och kulturlager kommer också undersökas, de kommer ge oss viktig information om de aktiviteter man haft för sig på platsen. Vi kommer även samla in kol- samt makroprover från utvalda anläggningar. Proverna kommer efter att de analyserats ge oss viktig kompletterande information om husens ålder m.m.

Södra impedimentet

Södra impedimentet

På det södra impedimentet framkom en tänkbar förhistorisk grav placerad invid ett större block. Den möjliga graven ska undersökas kommande vecka.

Vi återkommer snart med ytterligare info!

Stavby – väg 288 Uppland

Under 2013 förundersökte UV Mitt flera fornlämningar längs med väg 288 i Uppland. Anledningen till undersökningarna var Trafikverkets planerade breddning av vägen. I år är vi tillbaka för att slutundersöka fyra av dessa lokaler.

En av dessa är Stavby (Stavby 214) som är en boplats på impedimentsmark och lermark nära Stavby kyrka. Boplatsen har dateringar från romersk järnålder och folkvandringstid och det finns indikationer på att man bland annat sysslat med metallhantverk på platsen.

Förundersökning vid Stavby 214

Förundersökning vid Stavby 214

Nära boplatsen finns gravfältet Stavby 34:1 som ligger på Husbys ägor. Här kommer vägbreddningen medföra att minst två gravar från romersk järnålder behöver undersökas.

Stavby 34 under förundersökningen

Stavby 34 under förundersökningen.

Ute i åkermarken norr om Stavby nära Nyby ligger en boplats (Stavby 212) från romersk järnålder och folkvandringstid. Boplatsen har ett spännande läge i kanten av en flack dalgång som under järnålder verkat ha varit platsen för en större slättsjö.

Stavby 212 under förundersökningen.

Stavby 212 under förundersökningen.

Nära Alunda kyrka på ett större flackt impediment visade undersökningarna under förra året att det har funnits en boplats av något slag. Den har troligen en datering till järnålder och har ett spännande läge nära kyrkan.

Stavby 214 och Stavby 34:1 utgör en boplats respektive ett gravfält med tyngdpunkt eller etablering under den sista delen av äldre järnålder. Deras nära rumsliga anslutning till ett flertal storhögar i kyrkans närområde gör att den sociala positionen hos människorna som bott på boplatsens gård och blivit begravna på gravfältet blir intressant att undersöka.

Lokaliseringen av Stavby 212 i ett område som förmodligen präglats av större sankängar och säsongsvis förekommande vattenspeglar som varit idealiska för foderinsamling och bete, gör att det här kan röra sig om en plats specialiserad på exempelvis boskapsdrift och kanske också fiske.

Sammantaget ger undersökningarna längs dagens väg 288 en glimt av en tid då Stavbyområdet förmodligen utgjorde ett mindre centrum i den större Alundabygden. En tid då bygden växte kraftigt i och med att havet drog sig undan och blottlade ny mark tillgänglig för både jordbruk, djur och människor.

Projektledare för undersökningarna är: