Undersökningar i Gamla stan

Undersökning Tyska Brinken-Västerlånggatan

Under våren 2014 genomför UV Mitt tre förundersökningar i form av schaktkontroller i Gamla Stan. Den första undersökningen, Tyska Brinken-Västerlånggatan, har nu startat och följs sedan av Köpmangatan samt Svartmangatan-Källargränd. Samtliga undersökningar ligger inom fornlämningsområdet 103:1, som består av bebyggelse och kulturlager från medeltid till efterreformatorisk tid. De flesta undersökningar i Gamla Stan är små och sker i samband med nedläggning av exempelvis elledningar, så även i dessa fall där FVB AB gräver för nedläggning av fjärrvärme.
Att arbeta som arkeolog i Gamla Stan innebär förutom att göra arkeologiska bedömningar av de framschaktade ytorna, också i hög grad att besvara boendes och turisters frågor om undersökningen. I och med att grävningen äger rum i smala gränder innebär den också en hel del väntan av logistiska skäl, eftersom området kontinuerligt måste spärras av för att skydda förbipasserande.
Vi hoppas att undersökningarna kommer att bidra med ytterligare pusselbitar till bilden av Stockholms stads äldsta historia och återkommer under våren med mer information om de arkeologiska resultaten.

0 Response to “Undersökningar i Gamla stan”


Comments are currently closed.