Spikklubba, fläder och hallon

Nu är schaktningsarbetena snart klara och vi har så smått börjat undersöka tomterna för hand. I det äldsta kartmaterialet från 1696 finns uppgifter om tre hela stadsgårdar ut mot Djurgårdsgatan. Utmed Trädgårdsgatan har det funnits en kålgård och en lada. Den övriga delen av undersökningsområdet har varit åkermark på stadsjordarna.

 

Fig 1 Didirik von Essen ÖM

Kvarteret Eddan låg länge i stadens utkant och hade långt fram i tiden en närmast lantlig prägel. I bakgrunden syns Domkyrkan. Bilden är tagen av Didirik von Essen år 1903, Östergötlands museum.

Fig 2 översikt mot Domkyrkan

Undersökningsområdet med Domkyrkan i bakgrunden. Foto Karin Lindeblad, UV.

Stora delar av området innehåller äldre odlingar och idag har vår kollega ,  arkeobotaniker  Jens Heimdahl, börjat undersöka jordprover från odlingsjordarna. I flera av proverna fanns frön från spikklubba, en medicinalväxt som har odlats i Sverige åtminstone sedan 1600-talet. Spikklubban är mycket giftig men användes i små doser som bedövningsmedel och sömnmedel. I jordproverna f kunde han även identifiera fläder, också det en medicinalväxt , hallon och spannmål. Kanske kan förekomsten av dessa växter förklaras med närheten till stadens hospital?

fig 3 Jens floterar

Jens Heimdahl flotterar jordprover och Behnaz Ghonchehs tvättar fynd. Foto Karin Lindeblad, UV.

fig 4 Jens hittar spikklubba

Här har Jens just identifierat ett frö från den mycket giftiga växten spikklubba. Foto Karin Lindeblad, UV Öst.

Jens kommer att jobba med oss i fält en dag i veckan och vi ser fram emot nya, spännande resultat som kan bidra till kunskapen om Linköpingsbornas odlingar under medeltid och tidig modern tid.

Karin Lindeblad, RAÄ UV Öst

0 Response to “Spikklubba, fläder och hallon”


Comments are currently closed.