Äldre stenålder i Ljungaviken, Sölvesborg

Mellan 16 maj och 21 juni kommer Arkeologerna att göra utgrävningar i Ljungaviken för att undersöka boplatsspår från den äldre stenåldern, innan det är dags att bygga nya hus på platsen.

Det växande bostadsområdet Ljungaviken i Sölvesborg vilar på mark som innehåller fornlämningar från flera tidsperioder. Tidigare har flera fornlämningar undersökts i området: en större boplats från yngre stenålder (neolitikum), en mindre gravplats från äldre järnålder, och även en hydda från äldre stenålder (mesolitikum).

Våren 2015 gjorde vi en förundersökning i ett par blivande kvarter längs med Färgkullavägen. Vi hittade då spår från äldre stenålder på mellan en och två meters djup, i form av slagen flinta, härdar och gropar som var ca 8000 år gamla (6400-5600 f.Kr.). Eftersom fynden var förhållandevis välbevarade kommer vi nu tillbaka för att göra en mer omfattande arkeologisk undersökning av lämningarna, för att få en bättre bild av den äldre stenåldern i området. Dessutom kan vi genom undersökningarna få en bättre bild av hur strandlinjen ändrats under olika perioder.

Det är inte så vanligt med välbevarade lämningar från den här tidsperioden i Sverige, men kustområdet i västra Blekinge har bra förutsättningar för undersökningar av äldre stenålder. Det beror på att havet i tusentals år har stått högt över dagens nivå, och i många fall har lager då bildats som skyddat spåren från äldre stenålder. Fina fynd av välbevarade hyddbottnar från samma tidsperiod gjordes under 2011, vid undersökningarna för E22-bygget, på en plats 6 km norrut.

Arkeologerna letar efter slagen flinta vid förundersökningen 2015.

Arkeologerna letar efter slagen flinta vid förundersökningen 2015.

Undersökning av resterna av en 8000 år gammal härd vid förundersökningen 2015.

Undersökning av resterna av en 8000 år gammal härd vid förundersökningen 2015.

 

0 Response to “Äldre stenålder i Ljungaviken, Sölvesborg”


Comments are currently closed.