Ny rykande färsk rapport

rorby

Ladda ned den här: http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/10012

I dagarna har följande rykande färska rapport kommit från Uppsala: Nabor och samfälldhet vid det förhistoriska Rörby.

Under åren 2012 och 2013 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk undersökning av fornlämningen Bälinge 446 vid Rörby i Uppland. Undersökningen har gett en rik och varierad bild av förhistorien både lokalt och i den omgivande bygden.

Under senneolitikum utgörs området vid Rörby av en mindre ö där man kring 2100 BC reser bland annat ett mindre hus på pålar i vattenbrynet och begraver lårben från en man invid en större rest stolpe. Under övergången mot yngre bronsålder och några hundra år framåt, cirka 1200–850 BC ägnar man sig åt olika verksamheter såsom matlagning, benhantverk och vatteninsamling i brunnar. Flera av sysslorna har förmodligen utförts i utkanterna till en eller flera gårdar som legat i närområdet.

Under förromersk järnålder med start kring 300 BC anläggs den första gården och en familj tar platsen i anspråk. Först under romersk järnålder kring 200 AD får familjen mer närliggande grannar i form av en mindre gård som anläggs ungefär hundra meter åt norr. Med tiden växer den norra gården i storlek och kring 350 AD reser man här en av flera på varandra följande hallbyggnader som bland annat varit till för fest och representation. I hallen påträffades både speciella föremål och djur som offrats i husets stolphål för att skydda och berika människorna på gården samt rester efter de måltider som intagits. I hallen fanns även föremål som avspeglar att den använts i familjens vardag. Kring 600 AD överges båda gårdarna och familjerna flyttar bort från platsen, troligen till ett gemensamt läge längre söderut i Rörby.

0 Response to “Ny rykande färsk rapport”


Comments are currently closed.