Östra Fyrislund

Danmark 216

År 1993 upptäcktes de första boplatslämningarna i det område som Arkeologiska Uppdragsverksamheten skall börja undersöka med start 1 juni i år. Det rör sig om tre boplatser med en sammanlagd yta på över 40 000 kvadratmeter belägna inom området Fyrislund i Uppsalas sydöstra utkant. Platserna skall under åren som kommer, bebyggas av Uppsala kommun och därför kommer vi att finnas på plats för att undersöka spåren av de som en gång bebodde området, långt innan historien om Uppsala startade. Boplatserna har lämningar från perioden yngre bronsålder till yngre järnålder och inom boplatserna finns både hus, brunnar, hägnader, ugnar för matlagning och grophus.

Ett stort antal fornlämningar från äldre och yngre järnålder, både boplatser och gravplatser, är undersökta eller kommer att bli undersökta de kommande åren i denna del av Uppsala. Inom en snar framtid kommer området kring östra Fyrislund således att vara en av de bäst undersökta, sammanhängande järnåldersmiljöerna i Mälarområdet, och därmed ett nyckelobjekt i forskningen kring socioekonomiska strukturer och samhällsorganisation i ett tätbefolkat område med flerkärnig bebyggelsestruktur under denna tidsperiod. De föreliggande undersökningarna har särskild stor potential för att belysa föränderliga och bestående skeenden/strukturer under järnålder i ett lokalt perspektiv, och för att bidra med ny kunskap kring hur människor som bott nära varandra organiserat sina livsmiljöer och nätverkat med varandra.

Följ oss också på Facebook: https://www.facebook.com/ostrafyrislund

0 Response to “Östra Fyrislund”


Comments are currently closed.