Från labb till fält och åter till labb

Under juli i år undersökte UV en boplats norr om Stavby kyrka i Uppland kallad Nyby. Anledningen till undersökningen var Trafikverkets planerade breddning av väg 288. Undersökningen har visat på närvaron av en gård från romersk järnålder-folkvandringstid med enstaka hus, brunnar och en högintressant lämning av en smedja.

Under förundersökningen av platsen 2013 togs ett makroprov ur ett stolphål, som senare skulle visa sig innehålla viktig information om ett hantverk. Vid analys visade sig provet innehålla mycket små fragment av slagg. Efter att slaggen granskats närmare kunde det slås fast att det troligen rörde sig om järnsmide. Tolkningen under detta skede var att smide med stor sannolikhet hade bedrivits i närområdet till ovan nämnda stolphål.

Det var därför mycket spännande att under sommarens grävning kunna undersöka området kring detta stolphål. Eftersom boplatsen var överplöjd fanns inga synliga spår efter den eventuella smedjans golv kvar. Jakten efter smedjan fick fortsätta med hjälp av att lämpliga anläggningar undersöktes. En mycket fyndrik slagguppsamlingsgrop kunde snart lokaliseras. Detta är den del av ässjan (härden) som i vissa typer av ässjor består av en nedgrävning. Några ytterligare stolphål tillhörande en byggnad fanns dock inte, så för att komma vidare med tolkningen av smedjans utbredning analyseras just nu en mängd jordprov för att om möjligt komma åt en spridning av mycket små fynd som tillhör smidesverksamheten.

Fortsättning följer!

Arkeometallurg Mia Englund analyserar jordprover från smedjan.

Arkeometallurg Mia Englund analyserar jordprover från smedjan.

Grävgänget i Nyby samlade framför den lokala reklamskylten för årets viktigaste tilldragelse i Stavby.

Grävgänget i Nyby samlade framför den lokala reklamskylten för årets viktigaste tilldragelse i Stavby.

.

0 Response to “Från labb till fält och åter till labb”


Comments are currently closed.