Tag Archive for 'Järnframställningsplats längs rv56'

Att tolka blästsmedernas spår

Just nu registreras fynden från järnframställningsplatsen norr om Heby som vi undersökte i höstas. På platsen fanns rester efter flera ugnar och slagglager samt eventuellt också malmupplag och rostningsplatser för malmen. Även två så kallade fällstenar hittades. Med det menas stenar som använts som städ för att rensa det färdiga järnet från slagg. Framställningen har skett i liten skala i schaktugnar. Dateringar avslöjar att man arbetat på platsen under yngre bronsålder, men även äldre järnålder.

Fyndmaterialet består nästan uteslutande av slagg och ugnsvägg, vilket är vanligt för just järnframställningsplatser i utmark. Få andra spår efter aktiviteterna brukar finnas. Detta är platser som människor vistats en kortare tid på, och blästsmederna tog helt enkelt med sig sina saker när de lämnade platsen och gick hem.

I registreringen är det viktigt att beskriva de olika slaggtyperna och ugnsväggarna avseende en mängd variabler. Detta görs i en så kallad särskild registrering som är utformad för att fånga upp viktiga detaljer vad gäller fynden. Det är bland annat dessa detaljer som hjälper oss att kunna svara på frågor som: Hur var ugnarna konstruerade? Har de använts under en längre tid? Hur duktig var man på att framställa järn och bygga ugnar?

IMG_9100ugnsvägg

Ugnsväggarna avslöjar många detaljer om hur ugnarna var byggda.

Redan nu kan vi konstatera att slaggerna generellt sett är tunga, vilket är typiskt för den tidiga järnframställningen. Med moderna mått mätt skulle vi säga att järnutvinningen inte fungerat på topp, då en hel del järnoxid stannat kvar i slaggen. Men detta var alltså ett godkänt resultat för tiden. I några ugnsområden kan vi se att ugnarna har reparerats då de gått sönder och att järnproducenterna verkar ha föredragit olika slags magringsmaterial i ugnsväggarna. Vi kan också ana att det funnits ugnar som byggts på olika sätt. Nya upptäckter ställer nya frågor. Som ni ser har vi säkert anledning att återkomma med resultat allteftersom analysarbetet fortskrider.

IMG_9080

Att väga bottenslagger från järnframställningsugnar gör man inte på en vanlig liten fyndvåg.

Er arkeolog bland slaggerna / Mia Englund