Tag Archive for 'rapport'

Vendels svarta jord

Vendel

 

Under våren 2014 genomförde vi en arkeologisk schaktningsövervakning i de centrala och fornlämningsrika delarna av Vendels socken i norra Uppland. Anledningen var ledningsarbeten på en sträcka på drygt två kilometer.

Ingen ny båtgrav påträffades!! Men… fornlämningar framkom i princip i samtliga schakt, i form av bl.a. tjocka och mörka kulturlager, stolphål, kokgropar och härdar. Äldst bland lämningarna var ett fyndrikt lager från mellanneolitikum som innehöll keramik, stenartefakter samt ben av fisk (även fjäll!), fågel och däggdjur. Dateringarna i övrigt sträcker sig troligen från bronsålder fram till modern tid. Fornlämningarna avspeglar boplatser och gårdar, några fynd kan även härröra från skadade eller förstörda gravar.

Uppdraget visar att ett vidsträckt, sammanhängande och välbevarat fornlämningskomplex döljer sig under markytan i Vendelbygdens centrala delar. De nyupptäckta fornlämningarna är välkomna inslag för att diskutera Vendels äldre historia, i synnerhet bronsålder och äldre järnålder som hittills varit föga framträdande i bygden.

Rapporten kan du ladda ner från Samla

Figur 11Gropar med bränd fyllning

Figur 21Mellanneolitisk keramik

 

Punkt 10 – utsikt från en mellanbygd

Riksantikvarieämbetets arkeologer, som gjort de många utgrävningarna inom Brunnshög, skrev en bok om resultaten och sina tankegångar. Den heter ”Utsikt från en mellanbygd. Arkeologiska perspektiv på centralitet i landskapet” och kom ut 2012.

Bokomslag "Utsikt från en mellanbygd"

Bokomslag ”Utsikt från en mellanbygd”

På baksidan av boken beskrivs innehållet såhär:

”De naturgeografiska förutsättningarna på Romeleåsen och dess utlöpare i sydvästra Skåne är sådana att området ända fram i modern tid betraktats som en utkant till slättbygdernas centralområden. När det gjordes arkeologiska undersökningar vid Brunnshög, i Lunds nordöstra utkant, fann man emellertid både spåren efter en långvarig järnåldersgård och en närmast komplett neolitisk palissadanläggning. Eftersom detta vanligtvis brukar tolkas som uttryck för centralitet blev följdfrågorna många.

Med utgångspunkt i lämningarna vid Brunnshög diskuteras i den här boken hur arkeologerna förstår centralbygder och mellanbygder, människors rörelse och kommunikation i ett långt tidsperspektiv.”

Boken kan köpas i UV:s nätbokhandel, Arkeologiböcker.se.

Arkeologen Anna gläds åt en handfull fynd i form av fina skrapor av flinta. En bra dag på jobbet. Foto: Riksantikvarieämbetet UV.

Arkeologen Anna gläds åt en handfull fynd i form av fina skrapor av flinta. En bra dag på jobbet. Foto: Riksantikvarieämbetet UV.

Varje utgrävning har följts av en rapport, som kan laddas ner från UV:s hemsida. Nedan följer länkar till rapporter från undersökningar på Brunnshögsområdet.

Den stora rapporten från Brunnshögsutgrävningen heter:

UV Syd dokumentation av fältarbetsfasen 2009:2. Arkeologisk undersökning 2007-2008. Brunnshög. Delområde 1, 3, 5 och 6: neolitikum och järnålder i nordöstra Lund. Utbyggnadsområde 11, Lunds kommun. Skåne, Lunds stad och socken, Östra Torn 27:1, 27:2, 28:3, RAÄ 187:2, 193:1, 193:2, 199-203. Tyra Ericson & Anna Lagergren med bidrag av Anne Carlie & Bo Knarrström.

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2009:2 (textdel)

UV Syd, dokumentation av fältarbetsfasen 2009:2 (figurer)

Rapporten från Max IV-området heter:

UV Rapport 2011:102. Särskild arkeologisk undersökning. Östra Torn 29:1. Tidigneolitisk keramiktillverkning och offergrop. Skåne, Lunds kommun, Lunds stad, RAÄ 196.  Tyra Ericson & Sven Hellerström.

Rapporten från provutgrävningarna vid ESS heter:

UV Rapport 2013:44. Arkeologisk förundersökning. Östra Odarslöv 13:5, ESS Boplatser, gravar, hantverk och offer från sten- brons- och järnålder. Skåne, Odarslöv socken, Östra Odarslöv 13:5, Lunds kommun. Anna Lagergren, Håkan Aspeborg & Magnus Artursson.

Rapport och efterbearbetning

Fältarbetet är avslutat och allt verkar ha gått bra. Under denna vecka postprocessar vi datan, dvs Håkan bearbetar laserscanningarna och sammanfogar bilder, punkter och totalstationsinmätningarna.

Håkan med ”dubbeldator” under övervakning av ”papa”.

I dag har vi suttit på PIAC och jobbat med rapportskrivande. Vi har delat upp skrivandet så att det skall bli så effektivt som möjligt. Olof skriver om byggnadens historia och tidigare undersökningar medan Agostina författar ett stycke om hur vi genomfört arbetet. Själv plitar jag på inledning, syfte och målsättningar. Tanken är att rapporten skall vara klar när vi åker hem i slutet av veckan.

Agostina och Hanna är djupt koncentrerade.

/Hanna och Håkan