Tag Archive for 'schakta'

Kokkonst à la förhistorien

Hösten har nu slagit till med full kraft i Malmö och har bjudit på både frost och dimma under den gångna veckan. I Lindängelund arbetas det dock vidare. Utgrävningen är just nu inne i en intensiv schaktningsfas. Nya ytor öppnas upp var dag för att hitta spår efter den förhistoriska bebyggelsen. Stolphål till inhägnader, gropar och härdar är vanligt förekommande på platsen. Men vi har även funnit en stor mängd diken. Dessa är så kallade toftdiken och användes som gränsmarkörer vid markindelning. Ännu har vi inte kunnat datera dem då de inte är utgrävda.

Bengt schaktar i den nordvästra delen av utgrävningsområdet. Katrinetorps gård kan nätt och jämnt ses i dimman.

Toftdiken som använts som markgränser.

Under veckan har också arbetet med våtmarken fortsatt. På samma område som brunnen med barnskelettet ligger ett skärvstenslager som innehåller mycket djurben. Skärvsten är stenar som blivit upphettade, vilket leder till att de spricker och lätt fäller isär. Skärvstenslagret i Lindängelund är stort, ca 12x8m. Man kan tänka sig att skärvstenslagret har legat vid våtmarkens gräns under den period det bildades. Det var då enkelt att slänga, eller kanske offra, ben och eventuella andra föremål. Det är också troligt att lagret bildats vid ett fåtal antal tillfällen, då större mängder sten deponerats. Kanske efter att storkok har gjorts, t.ex. vid festliga sammankomster.

Ett djurben, en mynningsbit till ett keramikkärl samt en glättsten hittade i skärvstenslagret.


I lagret har också hittats keramik. Bland annat mynningsbitar. Med hjälp av dessa kan skärvstenslagret dateras till äldre romersk järnålder, perioden kring år noll eller några århundranden efter. Ett annat fint fynd som gjorts är en glättsten. Dessa hittas relativt ofta på utgrävningar och användes till att polera med, bland annat tyger och keramikkärl.

Från och med nästa vecka kommer vi endast arbeta med en grävmaskin istället för tre. I och med detta koncentrerar vi oss mer på utgrävning än schaktning. Det betyder förhoppningsvis att fler daterbara fynd kommer hittas. Så besök oss snart igen för att se hur det arbetet framskrider!

Arbetet på Gård 1 är igång

Nu har arbetet på Gård 1 gått igång och den ser ut att bli lika spännande som Gård 12. Bland annat hittades en kanonkula i en raserad vägg någon av de första dagarna.

Kanonkula

Kanonkula i rasering

Kanonkulan från Gård 1

Kanonkulan hittades i den södra väggen på vad som tolkas vara ett 1600-talshus. Inne i huset hittades även ett mynt från 1670-talet.

Schaktning i norra längan

Arbetet koncentreras just nu till den norra längan på gårdsläget och efter en tids handgrävning är det dags att plocka bort resterna av 1600- och 1700-talsbyggnaderna med maskin.

Henrik schaktar

Inne i huset påträffades två ugnar. Sofie och Ulrika undersöker resterna av den ena ugnen.

Sofie och Ulrika undersöker en ugn

Området gås över med metalldetektor flera gånger under arbetets gång.

Anders K detekterar

Några andra intressanta fynd från Gård 1 är ett bearbetat ben, troligen en slags mortel och en glättsten av glas.

Bearbetat ben

Glättsten av glas

Förhoppningen är att komma ned på 1500-talsnivå innan veckans slut!

Nästa vecka är Anne tillbaka och då tar hon över bloggandet igen, tack för denna gång.

Väg 288, Uppland, en första lägesrapport

Så kom vi äntligen igång.

Från och med i måndags morse har 18 arkeologer, fem grävmaskinister och två dumperförare gjort allt vi kan för att börja täcka av och plocka fram forntiden på tre av våra fyra undersökningsplatser i Rasbo. På flera platser har spännande lämningar från bronsålder och järnålder påträffats, t ex gravar, skärvstenshögar och hällristningar. För att göra det lite överskådligare tar vi plats för plats och berättar lite om de senaste händelserna.

Björkgärdet (RAÄ 661), beläget vid Örby

Vi har börjat att schakta med två maskiner en i öster och en i väster (se tidigare inlägg med flygfoto över platsen). Arbetet framskrider bra och platsen har faktiskt redan överraskat. Allteftersom torven avlägnas kommer fler och fler konstruktioner fram. Redan har flera fint lagda blockgravar kunnat konstateras. Det har också kommit skärvstensflak och skärvstenshögar, alltså konstruktioner som är uppbyggda av eldpåverkad kantig sten. Ett av skärvstensflaken är omgärdat av stensträngar och åt söder en stenram. Denna konstruktion är redan över 10×10 meter stor och det blir spännande att se hur de olika elementen i dess uppbyggnad hänger samman. Fynden är hittills få, det rör sig om enstaka skärvor av keramikkärl, bitar av bränd lera och brända ben. Detta lovar gott och mer kommer säkerligen fram när vi börjar undersöka konstruktionerna.

Strömmen (RAÄ 626 och RAÄ 627), belägen i närheten av Skeke gård

Det är full fart i strömmen.

Vi har idag onsdag schaktat i tre dagar och tagit upp en hyfsat stor yta i de centrala delarna av vårt undersökningsområde. Det har varit en tidvis tung schaktning med mycket asprötter och blockig morän, men det har gått framåt. Vi har fokuserat på det område som efter förundersökningen hade de tydligaste strukturerna, bl. a ett hägnadssystem med stensträngar, stenrader m.m. Dessa har tolkats som delar av ett fädrev med intilliggande åkrar. Nu, tre dagar in på schaktningen, har vi börjat tänka om lite. I samband med förundersökningen i fjol hittade vi en härd som daterades till 700-talet före Kristus. Igår tisdag, hittade vi till vår förtjusning, vad vi tolkar som ristningar när vi borstade av mossan från ett stenblock, vad de föreställer får vänta tills vi har möjlighet att undersöka dem lite mer noggrant med bland annat släpljus. Den ristade sidan vetter in mot en öppen, stenrensad yta som åt alla håll avgränsas av stenhägnader i någon form. Likheter med tidigare grävningar som Ryssgärdet norr om Uppsala eller Nibble väster om Enköping finns. Det är kanske för tidigt att placera Strömmen tillsammans med dessa mycket speciella lokalerna, men … varför inte?

I förgrunden ett stenblock med två avlånga figurer som knackats in i blockets yta, I bakgrunden skog.

Hällristningarna på Strömmen

I förgrunden en markyta där mossa och torv tagits bort och rötter syns. Till höger i bild en orangekläd man med grön hjälm som pratar i telefon. I bakgrunden träd.

En röjd yta på Strömmen.

Skeke (RAÄ 669), belägen nära Skeke gård

Vi har börjat schakta med grävmaskiner i åkern på båda sidor av den stora steninga höjdrygg där de flesta fornlämningarna finns (se flygfoto i det senaste blogginlägget från väg 288). I åkern finns spår av hus och det vi kallar kulturlager, som egentligen är ytor kring och i hus och matlagningsplatser, där skräp, sot och kol ansamlats när man lagat mat och bedrivit hantverk under förhistorien. Vi har flera stolphål och spår av eldstäder och kokgropar (gropar där man tillagat maten med hjälp av uppvärmda stenar) och de blir fler och fler desto närmre vi tar oss höjdryggen. I fyndväg har vi mest hittat några stycken så kallade ”löpare”, vilket är stenar som använts för att mala sädeskorn. I övrigt har vi mest hittat mindre mängder av brända och obrända ben av djur samt små bitar av bränd lera som troligen suttit som lerklining på husväggar under förhistorien.

På Skeke har, som vi berätttade i ett tidigare inlägg, även Maria Lingström och Magnus Lindberg  metalldetekterat och hittat flera fina järnföremål, som t ex pincetter, knivar, sax, nycklar, krokar samt en medeltida pilspets och möjligen en del av en pilspets från järnålder. Sammanlagt är materialet troligen både från modern tid och från medeltid men också i vissa fall från yngre järnålder.

Två gula maskiner, en grävmaskin och en dumper, står på grå lera på en åker. I bakgrunden syns en höjd och den blåa himlen har flera vita moln.

Schaktning på Skeke

Det är hög tid att sätta spaden i jorden!

Den 3 maj drar de arkeologiska undersökningarna igång i Rasbo några mil öster om Uppsala. Under 6 månader skall tjugotalet arkeologer schakta, fyllhamra, spada, hacka, rensa och pensla fram Rasbos förhistoria på fyra platser längs den nya sträckningen av väg 288. På bloggen är det tänkt att ni skall kunna följa våra vedermödor och glädjeämnen samt inte minst alla de spännande upptäckter vi kommer at göra. 

För tillfället är förberedelserna i full gång med allt ifrån att lägga sista handen vid undersökningsstrategier till det mer basala att beställa allt som skall användas under hela vår fältsäsong som till exempel grävmaskiner, bodar, toaletter och grävutrustning med mera.

Redan nu är två arkeologer, Maria Lingström och Magnus Lindberg, på plats ute i Rasbo för en förberedande metalldetektering, vars resultat vi hoppas skall ge oss lite ledning de där första skälvande dagarna i början av maj då vi sätter skopan och spaden i jorden.

Nu hoppas vi bara att snöovädret skall dra vidare och att våren skall våga sig fram även över Rasbos fagra nejder så att vi kan inleda en lång och spännande säsong.

I förgrunden ett rött staket som omringar en stenig och blockig mark. Till väster i bild en samling med hus. I bakgrunden ett öppet fält med en större gård. I den skogklädda horisonten syns Uppsala domkyrkas dubbla torn.

Örby RAÄ 661

Undersökningen Skeke fotograferad från luften. I förgrunden en åker med nyplanterad gröda, i mitten av bilden undersökningsområdet som utgörs av mer höglänt gräsbevuxen mark avgränsat med ett rött stängsel. Till vänster i bilden går en väg.

Skeke RAÄ 669

Nu börjar vi!

Bilden visar en parkeringsyta. Så såg undersökningsytan ut innan grävningen påbörjades.

Kvarteret Druvan i Jönköping innan den arkeologiska undersökningen påbörjades

Nu har vi precis börjat på undersökningen i kvarteret Druvan/Dovhjorten i centrala Jönköping. Vi kommer att hålla på till början av juli. Så här inledningsvis är det mycket pyssel innan man kan börja gräva ”på riktigt”. Området ska hägnas in, manskapsbodar ska komma på plats och mätpunkter ska kollas och flyttas in på grävytan för att underlätta den digitala inmätningen av det vi hittar. Gruset och sanden som har skyddat lämningarna under tiden mellan förundersökning och slutundersökning ska schaktas bort och gamla förorenade jordmassor ska läggas i egna dumphögar och fraktas bort på rätt sätt.  Men snart börjar vi komma ned på de arkeologiskt intressanta nivåerna!

Bilden visar tre arkeologer som packar upp mätutrustning