Fältundersökningarna avslutas inför vintern

Vi har packat ihop för denna gång. Sista veckan schaktade vi bort ytterligare några decimeter av sanden. Fram kom fler eldstäder och gropar. Stratigrafiskt sett bör några av dem ha anlagts under mesolitikum.

Fyra arkeologer rensar fram meterstora cirklar av sten på undersökningsytan på fornlämning Tanum 1802.

Framrensning av yta med anläggningar på Tanum 1802

 

Hur vi skall tolka Tanum 1802 vet vi först när alla analysresultaten av prover och fynd är klara. De slutsatser som vi kunnat dra under utgrävningen är att platsen varit bebodd under senmesolitikum, troligen besökt under mellanmesolitikum och eventuellt mellanneolitikum. Någon form av verksamhet har även förekommit under metalltid, troligen yngre bronsålder/äldre järnålder. Den sandiga långsträckta sluttningen har varit attraktiv under många tillfällen, både när den utgjorde havsstrand och när den angränsade en mindre sjö. Att man brukat tidigare bosättares redskap som man funnit på platsen torde vara närmast en självklarhet. Vidare studier av materialet kommer förhoppningsvis att visa på i vilken omfattning.

0 Response to “Fältundersökningarna avslutas inför vintern”


Comments are currently closed.