Stenålder längs nya väg 56 i Uppland

Under hösten 2009 genomförde UV Mitt förundersökningar för en planerad nydragning av väg 56 mellan Stingtorpet–Tärnsjö i Västerlövsta, Huddunge och Nora socknar i Uppland. De fornlämningar som förundersöktes var alla boplatslämningar från äldre stenåldern, mesolitikum. Vägsträckan går längs Dalkarlsåsen som är en del av Enköpingsåsen. Åsen utgjorde under en del av mesolitikum, perioden cirka 7000–4900 f.Kr., en stor ö. Området kan därför också sägas ha utgjort en välavgränsad bygd vid denna tid. Det planerade vägområdet berörde 19 lokaler med mesolitiska boplatser. Förundersökningarna visar att det rör sig om platser med lämningar av olika slag från mesolitikum. På flera av platserna fanns konstruktioner, härdar, kokgropar med mera. Sammantaget bör dessa platser ge mycket ny kunskap om människans utnyttjande av den mesolitiska skärgårdsbygden kring Dalälvens mynning. De många boplatserna längs Dalkarlsåsen ger därigenom också en unik möjlighet till en fördjupad förståelse för Upplands äldsta historia.

Den 27 juni klockan 18:00 kommer arkeologerna som ledde de arkeologiska undersökningarna att finnas på plats vid en av lokalerna (Mossboda), för att berätta om stenåldern längs Dalkarlsåsen (för platsanvisning se figur nedan). Föreläsningen är en del av Fest i Heby-veckan som anordnas av Heby kommun under perioden 25/6 till den 3/7. För den som också vill fördjupa sig i rapporten finns den nu att ladda ner från vår hemsida under publikationer/rapporter/uv rapport/2011_041.pdf.

Röd punkt är platsen för stenåldersboplatsen Mossboda där vi håller ett föredrag om stenålder längs Dalkarlsåsen. Mossboda ligger cirka 14 kilometer norr om Heby på höger sida om väg 56.

0 Response to “Stenålder längs nya väg 56 i Uppland”


Comments are currently closed.